projekt nr 3

3. Poprawa bezpieczeństwa uczniów SP nr 3


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kraśniku, ul. Urzędowska 435

Opis projektu

Projekt obejmuje wymianę przęseł ogrodzenia frontowego od ul. Urzędowskiej wraz z furtką wejściową. Projekt zakłada również wymianę bramy wjazdowej od ul. Nadstawnej na bramę przesuwną, a także wykonanie miejsc parkingowych jako uzupełnienie już istniejących. Miejsca parkingowe zostaną wykonane z płyt ażurowych na podbudowie z kruszywa łamanego i obramowane obrzeżem betonowym typu ciężkiego.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Istniejące ogrodzenie zostało wykonane ponad 30 lat temu i jego obecny stan odbiega od norm i wytycznych określonych przepisami, jakie powinno ono spełniać. Przez lata, własnymi siłami, Dyrekcja, jak i rodzice starali się naprawić ogrodzenie, jednak w wyniku ciągłej degradacji jego bieżąca konserwacja przestała wystarczać. Wykonanie nowego ogrodzenia wokół szkoły, jak również powiększenie przestrzeni parkingowej wpłynie korzystnie na estetykę i dostępność terenu szkolnego. Poprawi bezpieczeństwo osób: (uczniów, rodziców i nauczycieli ) korzystających z placu szkolnego - ( również nowego placu zabaw " Podwórko Nivea") jak i urządzeń sportowych. Wykonanie nowych miejsc parkingowych przyczyni się do usystematyzowania ruchu pojazdów na terenie szkolnym, zwiększy komfort oraz bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak i rodziców dowożących je do szkoły. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych umożliwi także płynniejszy wjazd autobusu szkolnego...